صفحه اصلی>اخبار>مقالات>ورزش در محیط کار
مقالات

ورزش در محیط کار

 

کارمندان روزانه يک سوم از وقت خود را در محيط کار مي گذرانند. مدت زيادي از اين زمان در وضعيت نشسته و بدون تحرک است. اين بي تحرکي با عوارضي مانند خستگي، سفتي عضلات و مشکلات جسماني ديگر همراه مي باشد که اين عوارض از ميزان کارايي و بهره وري اين نيروي عظيم کار مي کاهد. تحقيقات نشان مي دهد که کارمندان ادارات بيشتر از ساير افراد، مستعد دردها و بيماري هاي مرتبط با گردن، شانه و کمر و... مي باشند. بنابراين اين نيروي کار نيازمند آموزش حرکت ساده ورزشي در محيط کار هستند تا از عوارض ذکر شده کاسته شود. در اين مطلب سعي شده يکسري حرکات کششي و حرکتي ساده که در محيط کار به راحتي انجام مي شود به کارمندان عزيز آموزش داده شود .

5 ـ ورزش کمر :

الف) صاف روي صندلي خود بنشينيد. دست راست خود را روي ران گذاشته و دست چپ را به طرف بالاي سر خود به آرامي خم نماييد و پس از مدتي به وضعيت اول برگشته و اين حرکت را با دست ديگر انجام دهيد . 
نکته: اين تمرين را مي توان به حالت ايستاده در حالي که به ديوار تکيه داده ايد، انجام دهيد . 
ب) در ابتدا: پشت خود را به پشتي صندلي تکيه داده، هر دو دست خود را به سمت بالا و عقب سر نگه داشته و پاهاي خود را مقابل بدن روي زمين قرار دهيد. سپس دست ها را به سمت عقب بکشيد .

تمرينات حرکتي

در انجام اين تمرينات بايد به اين نکته دقت داشته باشيد که هر حرکت بايد به آهستگي انجام شود .

1 ـ ورزش گردن :

سر را صاف نگه داشته و آهسته به سمت راست بگردانيد. سپس به وضعيت اول برگشته و سر را آهسته به سمت چپ بگردانيد. اين تمرين را 4 بار انجام دهيد .

2 ـ ورزش شانه :

الف) شانه ها را اندکي به سمت عقب متمايل کرده، سپس بالا آورده و به سمت جلو بچرخانيد. اين حرکت را 8 بار تکرار کنيد. سپس شانه ها را اندکي به سمت جلو متمايل کرده، سپس بالا آورده و به سمت عقب بچرخانيد. اين حرکت را نيز 8 بار انجام دهيد . 
ب) شانه ها را تا جايي که مي توانيد، به جلو آورده و سپس به حالت اوليه برگردانيد. سپس شانه ها را به سمت عقب بکشيد. اين حرکت را 8 بار انجام دهيد .

3 ـ ورزش مچ دست :

مچ ها را سمت داخل به صورت دوراني بچرخانيد. اين تمرين را 8 بار انجام دهيد. سپس مچ ها را به سمت خارج به صورت دوراني بچرخانيد. اين تمرين را 8 بار انجام دهيد .

4 ـ ورزش کمر :

در ابتدا ايستاده، پاها را به عرض شانه باز کرده و زانوها را اندکي خم نماييد. سپس بالا تنه را به سمت راست بچرخانيد. در اين حالت بازوها بايد خميده باشند. اين حرکت را به سمت چپ نيز تکرار نماييد. اين تمرين را 4 بار انجام دهيد .

5 ـ ورزش زانو :

الف) وضعيت نشسته: صاف روي صندلي نشسته و با دست خود گوشه هاي صندلي را نگه داريد، سپس متناوباً زانوي راست و چپ را به سمت بالا و پايين حرکت دهيد. اين حرکت را 4 بار تکرار نماييد . 
ب) وضعيت ايستاده: در ابتدا صاف بايستيد. با يک دست پشت صندلي خود را نگه داريد و سپس زانوي سمت راست خود را تا جايي که مي توانيد، بالا ببريد. سپس به حالت اوليه برگشته و همان پا را به سمت عقب بکشيد. اين حرکت را 8 بار تکرار کنيد. اين تمرين را با پاي چپ خود نيز انجام دهيد .

فوايد تمرينات ورزشي

تمرينات حرکتي، تحرک مفاصل را بهبود مي بخشد، باعث افزايش جريان خون براي کار عضلات شده و بدن را براي فعاليت سازنده آماده مي کند. تمرينات کششي نيز باعث استراحت عضلاني، افزايش دامنه حرکتي مفصل و تمرکز اعصاب شده و خطر آزردگي و درد عضلاني را کاهش مي دهد .


۱۳۹۷/۰۳/۰۷ 594 شرکت باند و گاز و پنبه کاوه