صفحه اصلی>نشریه کاوه>بولتن داخلی شرکت کاوه
بولتن داخلی شرکت کاوه


ثابت شده، ارتباط خوب و صمیمی بین تمامی افراد یک سازمان ، احساس رضایت شغلی بیشتر و بهتری را به همراه دارد. از این رو شرکت کاوه برای تمامی افراد شاغل در مجموعه بولتنی را تهیه و حدود هزار عدد به چاپ میرساند و سعی بر این دارد با متن ها و موضوعات جالب این همدلی و صمیمیت را در مجموعه حفظ نماید بولتن داخلی شرکت کاوه مخصوص خانواده کاوه می باشد و فقط در کارخانه و دفتر مرکزی توزیع می گردد.


روابط عمومی شرکت باند و گاز و پنبه کاوه


بولتن شماره بیست و پنج

بولتن شماره بیست و پنج

بولتن شماره بیست و چهار

بولتن شماره بیست و چهار

بولتن شماره بیست و سه

بولتن شماره بیست و سه

بولتن شماره بیست و دو

بولتن شماره بیست و دو

بولتن شماره بیست و یک

بولتن شماره بیست و یک

بولتن شماره بیست

بولتن شماره بیست

بولتن شماره نوزده

بولتن شماره نوزده

بولتن شماره هجده

بولتن شماره هجده

بولتن شماره هفده

بولتن شماره هفده

بولتن شماره شانزده

بولتن شماره شانزده

بولتن شماره  پانزده

بولتن شماره پانزده

بولتن شماره چهارده

بولتن شماره چهارده

بولتن شماره سیزده

بولتن شماره سیزده

بولتن شماره دوازده

بولتن شماره دوازده

بولتن شماره یازده

بولتن شماره یازده

بولتن شماره ده

بولتن شماره ده

بولتن شماره نه

بولتن شماره نه

بولتن شماره هشت

بولتن شماره هشت

بولتن شماره هفت

بولتن شماره هفت

بولتن شماره شش

بولتن شماره شش

بولتن شماره پنج

بولتن شماره پنج

بولتن شماره چهار

بولتن شماره چهار

بولتن شماره سه

بولتن شماره سه

بولتن شماره دو

بولتن شماره دو

بولتن شماره یک

بولتن شماره یک