صفحه اصلی>نشریه کاوه>بولتن داخلی شرکت کاوه
بولتن داخلی شرکت کاوه
Loading the player ...


ثابت شده، ارتباط خوب و صمیمی بین تمامی افراد یک سازمان ، احساس رضایت شغلی بیشتر و بهتری را به همراه دارد. از این رو شرکت کاوه برای تمامی افراد شاغل در مجموعه بولتنی را تهیه و حدود هزار عدد به چاپ میرساند و سعی بر این دارد با متن ها و موضوعات جالب این همدلی و صمیمیت را در مجموعه حفظ نماید بولتن داخلی شرکت کاوه مخصوص خانواده کاوه می باشد و فقط در کارخانه و دفتر مرکزی توزیع می گردد.


روابط عمومی شرکت باند و گاز و پنبه کاوهبولتن شماره بیست و پنج
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.pdf 12.56 MB

بولتن شماره بیست و چهار
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.89 MB

بولتن شماره بیست و سه
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.29 MB

بولتن شماره بیست و دو
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.53 MB

بولتن شماره بیست و یک
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 8.63 MB

بولتن شماره بیست
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.52 MB

بولتن شماره نوزده
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.88 MB

بولتن شماره هجده
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.73 MB

بولتن شماره هفده
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.76 MB

بولتن شماره شانزده
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 8.6 MB

بولتن شماره پانزده
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.7 MB

بولتن شماره چهارده
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 8.28 MB

بولتن شماره سیزده
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.96 MB

بولتن شماره دوازده
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.24 MB

بولتن شماره یازده
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.48 MB

بولتن شماره ده
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.55 MB

بولتن شماره نه
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.81 MB

بولتن شماره هشت
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.1 MB

بولتن شماره هفت
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.08 MB

بولتن شماره شش
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.63 MB

بولتن شماره پنج
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.17 MB

بولتن شماره چهار
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.59 MB

بولتن شماره سه
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.33 MB

بولتن شماره دو
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.78 MB

بولتن شماره یک
iconDownloadPlaySize
icon برای دانلود کلیک کنید.jpg 7.61 MB