صفحه اصلی>������ ������������ �������� ��������
گاز استریل قسمت هفتم

گاز استریل قسمت هفتم

 

جامعه محترم پزشكي و درماني كشور   

                            " اكسير تندرستي و شادابي ، دانائي است ."

  قسمت هفتم

درجهان امروز،بهره وری (کارائی + مؤثربودن )لازمه رشدوشکوفائی افرادوهمچنین مؤسسات  می باشد.

میزان فعالیت را"کارائی" ومیزان دستیابی به هدف را"مؤثربودن"گویند.علیرغم آنکه میانگین کارائی درکشورمناسب می باشد،متاسفانه بدلیل عدم دقت وحساسیت نسبت به متغیرهای دیگرمؤثربرفعالیت ،میزان دستیابی به هدف بطورچشم گیری پائین می آید.این متغیرهابعضا" یابه چشم نمی آیندویاخیلی جدی گرفته نمی شوند.برخی ازمتغیرهای حوزه سلامت دراستفاده ازگازهای طبی واستریل که تاثیرقابل ملاحظه ای برعملکردکادرمحترم درمانی کشورداردبقرارزیرمیباشد.

"علم آن است که قدرخویش بدانی"

تولیدگازهای طبی ،استریل وباندهای زخم بندی استانداردبسیارفنی وتخصصی بوده وباتوجه به مصرف آن دراتاقهای عمل بیمارستانهاونیزمراکزدرمانی وتماس مستقیم باخون بیماروارتباط تنگاتنگ باسلامت وتندرستی وی ازاهمیت بسیارزیادی برخورداراست .آگاهی ازمراحل مختلف تولید،همچنین ویژگیهای          ۲۶ گانه استاندارد که نتیجه سالهاتجربه وبررسی های علمی جهانی است مارادرجهت اتخاذتصمیم درست ومناسب کمک شایانی خواهدنمود.

ادامه مقاله قبل:

۲۰- موادمحلول درآب :

طیف وسیعی از مواد، بخصوص مواد معدنی، درآب محلول می باشند بنابر این اگر در فرآیند تولید، آب مورد استفاده و یامراحل شستشو مناسب نباشد، امکان ته نشینی این مواد روی الیاف پارچه تار و پودی بسیار محتمل می باشد. عمل ته نشینی فرآیندی دوسویه می باشد بعبارت دیگرهنگام استفاده ازاینگونه گازهابرای پانسمان ویااعمال جراحی،موادزائدمعدنی می توانندواردمحیط داخلی بدن ویازخم بیمارشده وعوارض ناخوشایندی راایجادنمایند.

۲۱- تراکم رشته های نخ دریک سانتیمترمربع:

تراکم به تعدادرشته های نخ درجهت طولی (تار)ویاعرضی (پود)گویند.

تراکم بافت درپارچه تار و پودی هم به جذب محلولهاوخون ازسطح زخم وموضع عمل کمک می کندوهم به پخش محلولهای ضدعفونی کننده. علاوه برجذب محلولهاوخون ازطریق الیاف نخها،تراکم مناسب می تواندباعث ایجادشبکه های لازم بین تاروپوددرسطوح پارچه شده وبراساس خاصیت کشش سطحی نیزمحلول وخون بیشتری جذب شود.

تراکم پائین نخ باعث پائین آمدن کارائی گاز، وتراکم بالای نخ ،باعث جلوگیری ازتبادل هوابین زخم ومحیط بیرونی می شودواحتمال عفونت رانیزدرزخم بالامی برد.

۲۲- نشانه گذاری:

درعصراطلاعات ،درشرایطی که تنوع تولیدوتولیدکننده،قدرت انتخاب وامکان شناخت کامل تولیدکننده راتوسط مصرف کننده گرفته است ،تولیدکنندگان کالاازطریق ثبت مشخصات موردنیازمصرف کنندگان درجهت تفکیک تولیدات متنوع ولی ظاهرا" مشابه وهمچنین آگاهی دادن به ایشان برای انتخاب بهترومناسبترکالاهای موردنیازشان عمل می نمایند.

درضمن امکان ردیابی محصول از زمان تولیدتازمان مصرف محیامی شود.مشتری بایدامکان رفع شبهات احتمالی راازطریق تلفنهای تماس وآدرس تولیدکننده وهمچنین پیگیری مواردنقض شده راازطریق مراجع ذی صلاح داشته باشد.این همان موردی است که بطورمشخص ،تولیدکنندگان غیراستانداردوغیرمجازازآن گریزان هستند.

رديف

فاكتور اندازه گيري شده گازهاي طبي – استريل

حد مجاز

دليل

۱۹

موادمحلول درآب

حداکثر5/0درصد

بيش از 5/0 درصدنشانه وجودموادمضرمعدنی درسطح پارچه میباشد.

۲۰

تراکم

مطابق جدول استاندارد

بدلیل خاصیت کشش سطحی برای جذب بیشترمحلولهاوخون

۲۱

نشانه گذاری

مطابق جدول استاندارد

جهت آگاهی دادن به مصرف کننده وامکان ردیابی کالای تولیدی

۲۲ادامه دارد .

شركت باندوگازوپنبه كاوه

    (سهامی خاص)


کپی با ذکر منبع بلامانع است

 : 1987 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ شرکت باند و گاز و پنبه کاوه