صفحه اصلی>محصولات>گاز>پد پانسمان زخم (سوختگی، بستر و دیابت)
گاز
Loading the player ...
پد پانسمان زخم (سوختگی، بستر و دیابت)
تعداد رای ها:

پد پانسمان زخم (سوختگی، بستر و دیابت)


 
پد های زخم
پد زخم سوختگی (10 پد در قوطی - 100 قوطی در کارتن) (10*10 )
پد زخم بستر (10 پد در قوطی - 100 قوطی در کارتن ) (10*10 )
پد زخم دیابت (10 پد در قوطی - 100 قوطی در کارتن) (10*10 )
پد زخم سوختگی (5 پد در قوطی - 100 قوطی در کارتن) (10*20)
پد زخم بستر (5 پد در قوطی - 100 قوطی در کارتن ) (10*20)
پد زخم دیابت (5 پد در قوطی - 100 قوطی در کارتن) (10*20)
پد زخم سوختگی (10 پد تکی در جعبه - 170 جعبه در کارتن) (10*10 )
پد زخم بستر (10 پد تکی در جعبه - 170 جعبه در کارتن ) (10*10 )
پد زخم دیابت (10 پد تکی در جعبه - 170 جعبه در کارتن) (10*20)
پد زخم سوختگی (5 پد تکی در جعبه - 170 جعبه در کارتن) (10*20)
پد زخم بستر (5 پد تکی در جعبه - 170 جعبه در کارتن ) (10*20)
پد زخم دیابت (5 پد تکی در جعبه - 170 جعبه در کارتن) (10*20)