صفحه اصلی>درباره ما>استاندارد های اخذ شده
استاندارد های اخذ شده

ISO 13485 استاندارد بین المللی مدیریتی مخصوصی تجهیزات پزشکی            

CE MARK استاندارد بین المللی اتحادیه اروپا (استاندارد محصول)                   

OHSAS 18001استاندارد بین المللی مدیریتی ایمنی و بهداشت   

ISO 17025 استاندارد بین المللی مدیریتی مخصوص آزمایشگاه

ISO 14001 استاندارد بین المللی محیط زیست