صفحه اصلی>درباره ما>استاندارد های اخذ شده
استاندارد های اخذ شده

ISO 13485  استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت مخصوص

 تجهیزات پزشکی   
  

                 

OHSAS 18001استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی و بهداشت   

ISO 14001  استاندارد بین المللی مدیریت محیط زیست  

ISO 9001   استاندارد بین المللی مدیرتی